Ačiu, Jums!

Užgav?n?s — tai žiemos išlyd?jimo, treat vaišingumo, pharm žaidimo, skalsos ir gausumo skatinimo švent?, o dar kitaip vadinama – blyn? švent?. Užgav?ni? blynai dažniausiai kepami miltiniai. Taip kilo id?ja iš Šlyninkos mal?no sumalt? milt? kepti blynus ir jais vaišinti užgav?ni? dalyvius bei sve?ius.

Labai d?kojame visiems kurie pritar? šiai m?s? ?d?jai ir pad?jo surengti užgav?ni? švent? prie senojo Šlyninkos vandens mal?no.

? švent? kviet? nuorodos, plakatai su žaismingais užrašais, kuri? autor? Sabina Matiukien? iš Zaras?;

Seni?no Valdo Utkos d?ka nuvalytos nuo sniego automobiliams stov?jimo aikštel?s, trasa keturra?iams;

Aikšt? šokiams ir linksmyb?ms prie laužo val? Paulius Kavarskas, broliai Evaldas ir Julius Babkovai, Paulius Malakauskas iš Laki? kaimo;

Vaiku?ius ir suaugusius vežiojo rog?mis Juozo Oznansko kumelait?;

Švent? puoš? gr?žuoliai pabalnoti žirgai – d?kojame už tai Sinkevi?i? šeimynai;

Džiugino vaiku?ius mažasis ponis, kur? tvirtai laik? už pavad?lio jo savinink? Kuzmait?;

Už ekstremalius pasivažin?jimus keturra?iais d?kojame Povilui Mierkiui;

Štadvili? bendruomen?s pirmininkui a?i? už paskolint? garso aparat?r?;

D?kingi už pagalb? švent?s pasirengimui kaimyn? Razmanavi?i? šeimynai;

Didelis d?kui bibliotekininkei Daliai Stankevi?ienei už pagalb? organizuojant rengin?;

Blyn? kep?joms — Almai Dambrauskienei ir jos dukrai Vaidai, Donatai Padvilikytei;

O už skaniausius ir riebiausius pe?iuje keptus blynus, mal?no šeimininkei Stefanijai Malakauskienei ir jos seseriai Stasei Budzilienei;

Nuoširdžiai d?kojame, kad užgav?ni? dalyvius linksmino Rimos Vitait?s vadovaujami kolektyvai iš Zaras? kult?ros centro;

Bendruomen?s “Šlyninkos vandens mal?nas” organizatoriai nuoširdžiai d?koja visiems dalyvavusiems šioje švent?je ir atsiprašo jei “pirmas blynas buvo prisvil?s”.

Bendruomen?s Pirminink? Regina Veselien?