Amatų namai

Amat? namai – tai neatsiejama Šlyninkos mal?no dalis. Buv?s ?kinis pastatas yra rekonstruotas edukacinei veiklai. Norintys ne tik pamatyti, cheapest bet ir pajusti vis? duonos kepimo dvasi?, kvie?iami ? Amat? namus. ?ia galima patiems pasimokyti kepti duonel?, suformuoti savo unikal? kepal?l?. Kol duonel? kepa, sve?iai kvie?iami paskanauti kaimišk? vaiši? bei atsigaivinti mal?no apylink?je surinkt? žoleli? arbata. Ypa? išalk? bus vaišinami krosnyje ant žarij? keptais blyneliais. Skanaujant gardžius užkandžius išgirsite ir šeiminink?s pasakojim? apie duonos kepimo proces?. Belaukiant duonel?s galima pasimokyti austi Amat? name esan?iomis stakl?mis, susimalti „razav?“ (vienkartinio malimo namin?mis girnomis) milt?, apžiur?ti senovinius rakandus. Taip pat yra galimyb? ne tik savo kepal?l? namo parsivežti, bet ir ?sigyti didesn? kiek? namin?s duonos iš ekologini? gr?d?.

namine duona

Amatai