Bendruomenė

Bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ prad?jo savo veikl? 2009 m. vasario m?n. Bendruomen?s tikslas nuo pat pradži? buvo šviesti jaun?j? kart?, generic perduoti duonos kepimo išmint?, information pills supažindinti su senoli? gyvenimo b?du bei pasidalyti didžiausiu turtu – tris šimtme?ius menan?iu Šlyninkos vandens mal?nu. Šiuo metu bendruomen? ir toliau kryptingai eina savo keliu, propaguoja sveik? gyvenimo b?d?, parduoda ekologiškus gr?dus, miltus bei duon?, o taip pat dalijasi savo duonos kepimo patirtimi. Siekiant sav? tiksl?, bendruomen?s veiklos kryptys yra šios:

Puosel?ti šeimos ir bendruomen?s dvasines vertybes

Skatinti dom?jim?si bendruomen?s teritorijoje esan?i? vietovi? istorija, papro?iais, kitais vietos etnokult?ros objektais bei gamtos paminklais, r?pintis j? išsaugojimu

R?pintis ir skatinti meno, versl? plitim?, ?traukti šia veikla užsiiman?ius gyventojus ? bendruomen?s veikl?, propaguoti j? darbus ir kaupti ger?j? patirt?

Tenkinti svarbiausius socialinius, kult?rinius, ?kinius poreikius

Skatinti pilietin?s visuomen?s k?rim?si, pritraukiant visuomenines organizacijas bendram tikslui – spartesniam gerov?s k?rimui.

100_4830

Amatu namai