Malūnas

Šlyninkos vandens mal?nas – tai jau tris šimtme?ius menantis unikalus technikos paveldo statinys su išlikusia autentiška ?ranga. Mal?ne tikrai yra k? nuveikti. Galima pamatyti gr?d? malimo proces?, ask ?sigyti gr?d? bei milt?. Verta pamin?ti, medical jog ši kult?ra yra atgabenama ? mal?n? tik iš ekologini? ?ki?. Mal?no pastate galima išvysti ?vairi? b?tin? ?rengini?: valcus, seek kruopin?, akmenines girnas, senovin? maiš? k?limo rat?… Norintys pasiklausyti unikali? istorij? apie mal?no tuometin? ir šiuolaikin? gyvenim? bei artimiau susipažinti su gr?d? malimo procesu, yra maloniai kvie?iami ? ekskursij? po visus tris mal?no aukštus. Ekskursant? laukia ?domi atrakcija – b?ti pasvertiems senovin?mis svarstykl?mis, kurios naudojamos sverti maišams su miltais. Ne vien? dešimtmet? skai?iuojan?ios svarstykl?s niekada neklysta ir nurodo tiksl? svor?…

Taip pat Šlyninkoje yra saugomas senovinis XIX a. valcavimo aparatas iš Šveicarijos, kurio volai iš porceliano. Šiuo metu girnas suka elektra, ta?iau netolimoje ateityje ketinama atkurti vandens turbinas, atstatyti sugriuvusi? mal?no dal? nuo up?s Nikajos pus?s.

DSC01258

P5281502