cibulinis2017

Uzgavenes-01

Mokslininkų viešnagė Šlyninkos vandens malūne

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGeguž?s 15-16 d. Zarasuose vieš?jo visas b?rys mokslinink? iš Lietuvos edukologijos universiteto: doc. Žydron? Kolevinskien?, diagnosis Vidas Valskys, this web Lina Murinien?, approved Sonata Vai?iakauskien?, Laimut? Bu?ien?,dr. Vida ?esnulien? ir Aurimas Markevi?ius,prof. Dainius Vaitiek?nas,lektor? Nijol? Toleikyt? bei katedros ved?jo pad?j?ja Diana Steiblien?. Zaras? „?žuolo“ gimnazijoje sve?iai dalyvavo mokslin?je metodin?je lietuvi? kalbos ir literat?ros konferencijoje „Aktualieji lietuvi? kalbos ir literat?ros mokymo(si) klausimai“.

Skaityti daugiau »

Cibulinės šventė

stasiuko muge

Profesinio mokymo programų įgyvendinimas bendraujant su mažomis ir labai mažomis įmonėmis

Šiuo metu vienas iš Zaras? žem?s ?kio mokyklos prioritet? – gerinti profesin? mokym?, there skatinti mokyklos ir vietos verslinink? glaud? bendradarbiavim? ruošiant ?vairi? profesij? specialistus. Skaityti daugiau »

„Susipažinkime: Aukštaitija 6 laida

Kviečiame į tradicinę šventę „Stanislovas – Cibulinis“

Stanislovas Cibulinis 2014Bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ kvie?ia ? tradicin? švent? „Stanislovas – Cibulinis“.

2014 m. geguž?s 10 dien? nuo 10 val. prie senojo Šlyninkos vandens mal?no vyks tradicin?, case penktoji, svog?n? sodinimo švent? ,,Stanislovas – Cibulinis“.

Pagal senuosius papro?ius sodinsime svog?nus, šurmuliuos lietuvi? ir latvi? amatinink?, tautodailinink?, ?kinink? mug?, savo ypatingas programas pristatys Liept?, Senoli? ir Paukš?i? teminiai kaimai, vyks tarptautinis liaudiško muzikavimo festivalis ,,S?los muzikantai“. J?s? laukia ?sp?dingi kaimiški pusry?iai, originalios šeim? ir bendruomeni? varžytuv?s, smag?s žaidimai, ?vairios pramogos ir daug geros nuotaikos! Skaityti daugiau »

Užgavėnės prie senojo Šlyninkos vandens malūno 2014

Šlyninkoje – ?sp?dinga Užgav?ni? švent?

Gražina ZOLOTUCHINA

Nors ir be sniego, this web ir be tradicinio „bobsl?jaus“, pilule ta?iau išradingai, approved labai ?domiai pra?jo savita ir žaisminga žiemos palyd? švent? prie senojo, jau ? tre?i? šimtmet? ?kopusio Šlyninkos vandens mal?no. ?ia Užgav?n?s – tai džiaugsmo, juoko, linksmumo, atsipalaidavimo diena. Tai juk savotiškas liaudies teatras, kuriame kiekvienas švent?s dalyvis turi puiki? prog? kuo originaliau, ?domiau pasireikšti, nes jos organizatoriai kasmet vis k? nors naujo sugalvoja, kad apsilankiusiems mal?no prieigose neb?t? nuobodu. Skaityti daugiau »

Stasiuko mugė 2013

Bendruomen? Šlyninkos Vandens Mal?nas ir Zaras? kult?ros centras, rx  prie senojo Šlyninkos Vandens Mal?no 2013m. geguž?s m?n. 11d. 11 val. organizuoja švent?

STANISLOVAS-CIBULINIS.

ŠVENT?S METU VYKS:

- 21-asis SIELOS MUZIKANT? FESTIVALIS;

- Pagal senovinius papro?ius bus sodinami svog?nai;

- Lietuvos ir Latvijos tradicini? amatinink? mug?;

Skaityti daugiau »

Trečias kartas NEMELUOJA…

Jau tre?i?j? kart? Šlyninkos vandens mal?no prieigose nušurmuliavo smagi Užgav?ni? švent?. Su pavasariškai švietusia saulute, page ne?kyriu šaltuku, sniego marška ant lauk? ir storu ledu, sukaus?iusiu iki pat nauj? met? pradžios be poilsio burbuliavusi? Nikaj?. Ne veltui sakoma, kad tre?ias kartas nemeluoja. Skaityti daugiau »