Sveika duona

Tradicijas puoselėkime kartu

„Šlyninkos vandens mal?nas“, viagra 60mg nuoširdžiai d?koja visiems, stuff pra?jusiais metais par?musiems 2% pajam? mokes?iu. Šie pinig?liai buvo panaudoti puosel?jant autentiškas kult?rinio paveldo tradicijas. Mal?no aplinkoje, nebe vienus metus nuolat organizuojami ?vair?s renginiai, edukacin?s programos, vykdoma šviet?jiška veikla, ?traukiant jaun?j? kart?. Skaityti daugiau »

Vietos veiklos grupės renginyje svečiavosi žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius

Spalio 22 d. Zaras? rajone lank?sis Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius savo vizit? prad?jo ?kinink?s Irinos Zalubien?s sodyboje. Ministras dom?josi kaip sekasi pasinaudoti Europos S?jungos parama ?gyvendinant konkre?ius projektus ?kyje, thumb kokios yra problemos, ar patenkinti ?kininkai valstyb?s parama, išmok? mok?jimo tvarka. Skaityti daugiau »

Vandens pramogos „Šlyninkos malūne“

Š.m. liepos 6d. JOD jaunimas susirinko i Šlyninkos vandens mal?n?, pilule kur suorganizavo puiki? vasarišk? vandens pramog? švent?. Nikajos up?s vagoje ?sireng?me tinklinio aikštel? ir žaid?me tinklin? vandenyje. Tai pad?jo neperkaisti šilt? dien? ir laik? leidome daug smagiau, prescription nei per ?prast? tinklin?. V?liau suorganizavome vandens kar? besim?tydami vandens pilnais balionais. Skaityti daugiau »

Keletas akimirkų iš “Stasiuko mugės”

Stasiuko mugė prie senojo Šlyninkos vandens malūno

Zaras? rajone vis aktyviau reiškiasi bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“. Aktyv?s šio mal?no šeimininkai Regina Veselien? ir Stasys Sutkauskis tampa graži? rengini? sumanytojai ir reng?jai. Š? kart? ši bendruomen? dar syk? nustebino zarasiškius nauju ir originaliu sumanymu.

Visi mes džiaugiam?s gražia Kaziuko muge, information pills ji turi gilias ir gražias tradicijas. Skaityti daugiau »

Laukia Stasiuko mugė

Regina  VESELIEN?, treatment
bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“ pirminink?

Esu gimusi ir užaugusi Zaras? rajono Šlyninkos kaime. Nuo pat vaikyst?s mane lyd?jo Nikajos up?s šniokštimas ir mal?no gaudesys. Mano t?veli? gyvenimas nuo jaun? dien? buvo susij?s su mal?nu ir jo veikla, amatais. Skaityti daugiau »

Ruošiamės pavasario šventėms

Ši? met? Kovo 13 dien? bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ susirinko ? amat? namus aptarti art?jan?i? pavasario šven?i?. Aptar?me Šv. Velyk?, stuff „Stasiuko mug?s“ organizavim?, dalinom?s mintimis, bei id?jomis apie j? šventim?. Taip pat vyko nauj? nari? pri?mimas ? bendruomen?.

Susirink? bendruomen?s nariai: šeimomis, po vien?, maži ir dideli smagiai leidome laik?. Amat? name, skaniai kvep?jo kepamos duonos kvapas, vaiku?iai ?d?miai steb?jo, kaip vašku dažomi kiaušiniai ir patys band? juos marginti. Skaityti daugiau »

Ačiu, Jums!

Užgav?n?s — tai žiemos išlyd?jimo, treat vaišingumo, pharm žaidimo, skalsos ir gausumo skatinimo švent?, o dar kitaip vadinama – blyn? švent?. Užgav?ni? blynai dažniausiai kepami miltiniai. Taip kilo id?ja iš Šlyninkos mal?no sumalt? milt? kepti blynus ir jais vaišinti užgav?ni? dalyvius bei sve?ius.

Labai d?kojame visiems kurie pritar? šiai m?s? ?d?jai ir pad?jo surengti užgav?ni? švent? prie senojo Šlyninkos vandens mal?no. Skaityti daugiau »

Užgavėnės prie senojo Šlyninkos vandens malūno

Zaras? krašte tris šimtme?ius gražuol? Nikaja savo kairiajame krante suko senojo Šlyninkos vandens mal?no girnas. Dabar jau senokai tai daro elektra ir daugelis ši? rajono ?žymyb? buvo bebaig? pamiršti. Šis unikalus technikos paveldo statinys yra su išlikusia autentiška ?ranga. Mal?ne yra valcai, diagnosis kruopin?, for sale akmenin?s girnos, stuff piklius, maiš? k?limo ratas. Skaityti daugiau »