Profesinio mokymo programų įgyvendinimas bendraujant su mažomis ir labai mažomis įmonėmis

Šiuo metu vienas iš Zaras? žem?s ?kio mokyklos prioritet? – gerinti profesin? mokym?, there skatinti mokyklos ir vietos verslinink? glaud? bendradarbiavim? ruošiant ?vairi? profesij? specialistus. 2013 m. gruodžio m?nes? atsižvelgiant ? Zaras? rajono darbdavi? išd?styt? specialist? poreik? – logistikos, seek maisto ruošimo specialist?, kvalifikuot? technikos prieži?ros darbuotoj?, šven?i? organizavimo specialist? – gautas LR Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimas d?l nauj? profesinio mokymo program? rengimo. Bendradarbiaujant numatyta, kad ?mon?s dalyvaus rengiant naujas profesinio mokymo programas, sudarys galimybes moksleiviams atlikti praktik? realioje darbo vietoje. Glaudus bendradar-biavimas su darbdaviais rodo tikslesn? specialist? poreik?, mokinius galime parengti pagal konkre?ius darbdavi? l?kes?ius ir pad?ti jiems s?kmingai ?sidarbinti.

Šlyninkos vandens mal?nas – tai jau tris šimtme?ius gyvuojantis unikalus technikos paveldo statinys su išlikusia autentiška ?ranga, tai ir maža ?mon?, kurioje dirba 12 samdom? darbuotoj? vasar?, o žiem? 6. Šlyninkos vandens mal?no savininkai Regina ir Stasys Veseliai savo versl? prad?jo prieš penket? met?. Ieškant darbuotoj? jiems kilo mintis kreiptis ? Zaras? žem?s ?kio mokykl?, o ne ? darbo birž?, nes buvo reikalingi specialistai. Tuo metu netoliese gyvenanti šios mokyklos absolvent? Rima Dorogina, kaimo turizmo organizatoriaus specialyb?s absolvent?, kaip tik gyveno gretimame kaime ir ieškojo vietos atlikti tuo metu gamybin? praktik?. Ta tradicija t?s?si per daugel? met? – gamybin? praktik? mal?ne atliko Zaras? žem?s ?kio mokyklos mokiniai: Jurgita Merkien?, Ar?nas Razmanavi?ius, Greta Orlauskait?, Veronika Koroliova. Jurgita Merkien? ir Rima Dorogina, atlikusios praktik?, pasiliko ?mon?je dirbti. Rima dirba ?ia iki šiol. Ji tapo ir latvi? režisieriaus Jevgenijaus Kudriašovo sukurto filmo ,,Mal?nas“ heroje.
Apeig? ir šven?i? organizatoriaus specialyb?s mokosi ir jau min?ta Rima Dorogina, nes ji nori pagilinti savo žinias: ,,Mano tikslas – ne tik priimti sve?ius, juos aptarnauti, bet ir pasiruošti pri?mimui, parengti program?. Dar reikalingos ekonomikos, marketingo žinios. Taigi nusprendžiau ?sigyti dar vien? specialyb?. Jau teko b?ti švent?s ved?ja mokykloje, prisid?ti prie scenarijaus rašymo. Labiausiai patinka apeig? ir šven?i? planavimo, kult?ros istorijos, režis?ros, scenarijaus rašymo discip-linos – juk turi žinoti ir švent?s esm?, jos istorij?.“
Šiuo metu mal?ne darbuojasi ir Gabriel? ?iškauskait?, vir?jo specialyb?s tre?iakurs?. Paprašyta pasidalyti mintimis apie darb? ir ?gyt? patirt?, Gabriel? kalb?jo: ,,Prad?jus dirbti šiame darbe ?gavau patirties dirbant komandoje, bendraujant su žmon?mis. Man pravers ateityje ?gyta praktika aptarnaujant klientus, nes tai viena iš vir?jo specialyb?s disciplin?. Itin daug išmokau gaminti patiekal? iš milt?, susipažinau su senovin?mis recept?romis. Mokykloje mus mok?, kaip susitvarkyti darbo viet?, o ?ia šios žinios tapo ?g?džiu, nes dirbti spar?iai gali tik tada, kai darbo vieta yra tvarkinga. ?ia dirbdama, kai Regina mane vasar? paskyr? pamainos vyriausia, kai tapau atsakinga už dienos veikl?, supratau, kad ateityje gal??iau ne tik aptarnauti klientus, bet ir dirbti organizacin? darb?, kuris man labai patinka, nes skatina bendrauti, susipažinti su naujais žmon?mis. Man itin patinka tokia veikla, kur vyksta veiksmas, nem?gstu s?d?ti vienoje vietoje: šiemet dalyvavome švent?je ,,Vasakn? fiesta“, Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydis. Man patik?ta atsakomyb? ?kv?p? pasitik?jimo savimi. Manau, ateityje man labiausiai pravers bendravimo su lankytojais ?g?džiai.“
Gabrielei pritar? ir Šlyninkos vandens mal?no šeiminink? Regina: ,,Mažose ?mon?se svarbus žmogaus universalumas, nes darbuotojas turi b?ti ne siauros srities specialistas, o geb?ti imtis atsakomyb?s už kelet? veikl?. Vis? specialybi? žmon?s ?ia dirbdami turi ?gauti gido žini?, nes mes – turistinio krašto žmon?s. Atvyk?s turistas neieško atsakingo žmogaus, jei jam ?domu, jis klausia darbuotojo, nesvarbu, kur jis dirba, ar virtuv?je, ar kitur. Svarbu mok?ti kalbas – rus?, angl?, atsakyti besido-min?iam jam suprantama kalba. Vir?jas šiandien taip turi b?ti komunikabilus, nes dažnai gamina patiekal? dalyvaujant sve?iams, tod?l yra klausim?, pagal kokias tradicijas gamina.“
Edita Andrijauskait?, Zaras? žem?s ?kio mokyklos dešimtos klas?s mokin?, ši? vasar? taip pat dirbo Šlynink? vandens mal?ne. Mergait? vienuoliktoje klas?je ketino pasirinkti vir?jos specialyb?, bet dirbdama mal?ne persigalvojo, nes organizuoti, bendrauti su klientais jai sekasi kur kas geriau nei gaminti. „Prad?jus dirbti Šlyninkos vandens mal?ne prireik? šeiminink?s ?g?dži?, kaip kepti duon?, nežinojau net papras?iausi? dalyk?. Planavau stoti ? vir?jos specialyb?, bet pagalvojau, kad dabar rink?iausi turizm?, kad mok??iau labiau bendrauti su žmon?mis, tokie ?g?džiai man praverst?. Ateityje galvoju studijuoti specialyb?, kuri susijusi su bendravimu su žmon?mis. Prad?jus dirbti ?ia, mano nuomon? apie ateities planus pakito. Po šitos vasaros pasikei?iau, nes ugdžiau ištverm?, kantryb?, išmokau rus? kalbos, pasikeit? mano valgio gaminimo ypatumai, susipažinau su sveikos gyvensenos principais, kuriais vadovaujuosi ir šiandien.“
Oksana, buvusi m?s? mokyklos mokin?, sak?, kad darbuotojo universalumas jai buvo nauja patirtis, tod?l dabar ?ia padirb?jusi jau?iasi daug išmokusi: ,,Dabar žinau, kad darbas tokioje ?mon?je – tai komandinis darbas: kai baigiu sav?j?, turiu pad?ti kitam, kad viskas vykt? sklandžiai.“
Bendradarbiavimas tarp Zaras? žem?s ?kio mokyklos ir Šlyninkos vandens mal?no – tai ir bendros švent?s. Šiuo metu mal?nas yra tap?s traukos vieta – ?ia vyksta edukacin?s programos, rengiamos kalendorin?s švent?s.
2010 metais mokyklos atstovai atvyko ? geguž?s m?nes? vykstan?i?, dabar jau tradicine tapusi?, Cibulin?s švent?. Mokyklos mokin?s atsivež? audimo stakles, jaunuoliai – medžio pjaustinius. Mokinai ne tik rod? darbo proces?, bet ir eksponavo gaminius. Mokyklos mokiniai ir mokytojai kartu su mal?no bendruomene ne vien? kart? atstovavo Zaras? savivaldyb? Derliaus, Užgav?ni? švent?se, mok?si gaminti Užgav?ni? kaukes. M?s? mokyklos mokiniai dalyvavo ir Adventin?je popiet?je, kartu dainavo, pyn? vainikus, taip pat mal?no edukacin?je programoje- floristinio vainiko pynime.
Zaras? žem?s ?kio mokyklai antrus metus dalyvaujant kulinarinio paveldo švent?se (pernai Kupiškyje ir Vilniuje, šiemet – Kaune), Šlyninkos vandens mal?nas vir?jo specialyb?s mokinius priima, kad šie gal?t? išsikepti duonos pagal senovin? recept?, kuris b?na reprezentuojamas švent?je, o iškepta duona ragaujama.
Rengiant naujas profesinio mokymo programas sudarytos penkios naujos bendradarbiavimo sutartys su darbdaviais. Tikim?s, kad dar ne viena maža ?mon? darbuotoj? skai?iumi, bet didel? savo nuoširdžiu ir itin glaudžiu bendradarbiavimu pad?s ?gyvendinti naujas profesinio mokymo programas bei džiugins m?s? mokyklos mokinius ir vis? bendruomen? ne vienerius metus. Taigi glaudus bendradarbiavimas tarp Zaras? žem?s ?kio mokyklos ir Šlyninkos vandens mal?no – tai ir bendri renginiai, ir edukacin?s programos, specialist? poreikio analiz?, tai pagalba mokyklai organizuojant šventes, mokini? pri?mimas ? praktik? ir ?darbinimas, o svarbiausia – šilti žmogiški santykiai.
Kontaktai:
Šlyninkos vandens mal?nas
Šlyninkos k. Zaras? r. LT-32105
+370 686 23348, vandensmalunas@gmail.com
Zaras? žem?s ?kio mokykla
Šaltini? 46, Dimitriški? k., Zaras? r.
+370 385 30502, zarasu.zum@gmail.com