Užgavėnės prie senojo Šlyninkos vandens malūno 2014

Šlyninkoje – ?sp?dinga Užgav?ni? švent?

Gražina ZOLOTUCHINA

Nors ir be sniego, this web ir be tradicinio „bobsl?jaus“, pilule ta?iau išradingai, approved labai ?domiai pra?jo savita ir žaisminga žiemos palyd? švent? prie senojo, jau ? tre?i? šimtmet? ?kopusio Šlyninkos vandens mal?no. ?ia Užgav?n?s – tai džiaugsmo, juoko, linksmumo, atsipalaidavimo diena. Tai juk savotiškas liaudies teatras, kuriame kiekvienas švent?s dalyvis turi puiki? prog? kuo originaliau, ?domiau pasireikšti, nes jos organizatoriai kasmet vis k? nors naujo sugalvoja, kad apsilankiusiems mal?no prieigose neb?t? nuobodu.

M?s? senoliai sakydav?, kad jei Užgav?ni? nešv?si, tai tais metais nuo nelaimi? neatsiginsi: gyvuliai išdv?s, javai blogai der?s, namiškiai sirgs, visokios kitokios negandos pristos, tod?l geriau nerizikuoti – gerai užsigav?ti ir b?d? netur?ti! Gal tod?l nuo pat ryto blyn? kepti atskub?jo Antaliept?s komanda su seni?nu Arvidu Sauliumi priešaky, moterys iš Visagino, Šlyninkos mal?no gaspadin?s, Dalia iš Štadvili?, už a?i? blyn? ir šiupinio nedalijusi, davusi tik m?sl? ?minusiems ar ant skalbini? lentos pagrojusiems.

Link mal?no skub?jo ne tik zarasiškiai ir aplinkini? kaim? gyventojai, bet rajono bendruomeni? aktyvistai, Liept? ir Senoli? kaim? (Antaliept? ir Vajasiškis) atstovai, sve?iai iš Anykš?i?, Kupiškio, Mol?t?, Utenos – dideli ir maži, sot?s ir alkani  (pastar?j? buvo daugiausia – kas gi nežino ?ia kepam? blyn? skonio!), kauk?ti ir skarmal?ti, sur?g? ir išsišiep?…

Pirmiausia, visus gausiai susirinkusius ? švent? nustebino ligi šiol toks nematytas-nereg?tas Lašininio abejingumas viskam, kas aplinkui vyksta – drybsojo kaip pel? maišas ant scenos ir bent kiek sujud?jo tik aplink j? šokusioms raganait?ms (Jurgitos Mikutavi?ien?s šok?j? kolektyvas)gerai ?siš?lus. Gal tod?l švent?s pabaigoje jis buvo be jokio gailes?io paleistas pasroviui… O štai Gav?no gudresnio b?ta – užsikeberiojo kuo aukš?iau ir akis išp?t?s dair?si aplinkui. Gird?jau ir šiandien ten bes?d?s ir varnas baid?s…

Švent?s „dirigentai“ Rima Vitait? ir Arvydas Veikšra netruko paskelbt liaudies teismo pradži?, suteikdami žod? visuomeniniams kaltintojams. O kaltinama buvo m?s? kraštus aplenkusi, puraus sniego patal? pagail?jusi ir kartu su Lašininiu nežmoniškai aptingusi žiema. Kaip mat teis?jai apklaus? visokio plauko liudininkus – ubagus ir ?igonus, kurie nuo šiltos žiemos padarini? visai nenukent?jo.

Liaudies išrinkti teis?jai Maušelis su Jokšeliu liudinink? klaus?si, galvas kraip?, nebežino, kaip ?ia t? žiem? teisti, tod?l po pertrauk?l?s v?l kviet? liudininkus – visus kromelninkus ir žydelius, kurie kaip mat puol? dejuoti, kad j? silk?s kur kas grei?iau susmirdo – pabandyk dabar jas be nuostoli? parduoti!.. Žiemai ir Lašininiui jie reikalavo griežtos bausm?s ir išsiaiškinti, kas gi taip sujauk? vis? gamtos ritm?. Pasirodo, nagus prie tokios nelauktos klimato kaitos prikišo tai šen, tai ten rajone apsigyven? raganos, t?dien išdr?susios sul?kti ? padori? žmoni? švent? ir pasirodyti visam gražume. Antaliept?s raganos atl?k? ne vienos – su raganiumi ir maža raganaite, Vajasiškio pulkas atskrido ant ypating? slidži?, kelios miltuotos išlindo iš tamsiausi? mal?no kamp?, gird?jau, kad j? buvo iš klampi? pelki? ir g?dži? mišk?… Reikia pasakyti, kad visos jos nerimo savo kailyje, visaip steng?si ?tikti, patikti, suvilioti, apžav?ti ar bent kartu nusifotografuoti. B?t? neb?t? dalyk? pripasakojo, žoleli?, o gal šakneli? arbat? vir?, visus vaišino ir šoko, šoko…

Kokios gi Užgav?n?s be bi?i? kubile? Pilnas kubilas j? prisirinko, kad d?zgia, kad laukia, kad kas nors pav?žint? per laukus. Kas pav?žins, kai rogi? kelio n?ra? Tai neapsikent? nuo to zvimbimo ?igonai apliejo bites vandeniu. Kur buv?s nebuv?s mal?nininkas su šluotražiu visus pašlakst?, kad nesnaust?, o žaist?, kartu su Kult?ros centro ansambliu „Seluona“ dainuot?, su muzikantais patreps?t?…

Kokios gi Užgav?n?s be tradicini? blyn? valgymo varžyb??! Šiemet ir šios varžytuv?s buvo kitokios nei ankstesniais metais. Dalyviai sus?do už stalo, gavo po tris viena ant kitos sud?tas vienkartines l?kštutes, o tose l?kštut?se rado po plon? blyn?, kur? reik?jo suvalgyti naudojantis peiliu ir šakute, pavilgant ? tris skirtingus padažus. Geriausiu blyn? valgytoju buvo pripažintas Viktoras iš Baibi?, kuriam ir teko garb? ?vykdyti teismo nuosprend? – kartu su kitais blyn? valgytojais nunešti nuo scenos taip ir neatsipeipeliojus? Lašinin? ir ?mesti ? sraunius Nikajos vandenis. Nebuvo žiemos, nebereikia n? jo!..

KOVO 1 DIEN? 12.00 VAL.

PRIE ŠLYNINKOS VANDENS MAL?NO

UŽGAV?NI? ŠVENT?

,,ŠOKSIM TRYPSIM – ŽIEM? IŠVARYSIM!“

Kvie?iami ir laukiami visi visi – pasir?d? persireng?li? kauk?mis, važiuoti, p?sti ar raiti, Užgav?ni? nuotaika nešini.

Š?LION?S:

  • Persireng?li? dainos, šokiai ir žaidim? š?lsmas – kad metai b?t? turtingi!
  • ?sp?dingas ragan? šou – ir tarp j? b?na graži?!
  • Užgav?ni? valgi? ragavimas – nuotaikingai pasir?d? bus skaniai pagirdyti, riebiai ir so?iai pamaitinti!
  • Smagios atrakcijos išradingiems ir raumeningiems – kad save parodyti ir kitus pamatyti!
  • Blyn? valgymo varžybos – kas pilvai b?t? kaip b?gnai!
  • Lašininio ir Kanapinio kova – laim?ti ir žiem? išvyti iš kiemo!
  • Užgav?ni? laužas, s?pyn?s ir Gav?no skandinimas – užsigav?si – b?d? netur?si!

DALYVAUJA:
Bendruomen? ,,Šlyninkos vandens mal?nas“, Zaras? rajono savivaldyb?s Kult?ros centras, asociacija ,,Bendruomeni? renginiai“, Štadvili? bendruomen?, Zaras? rajono teminiai kaimai (Antaliept?s ,,Liept? kaimas“, Vajasiškio ,,Senoli? kaimas“), Zaras? rajono bendruomen?s, tautodail?s meistrai, sve?iai iš vis? pasvie?i?.

Bendruomen? ,,Šlyninkos vandens mal?nas“

Zaras? rajono savivaldyb?s Kult?ros centras

Kvie?iame ? Užgav?ni? kauki? gaminimo dirbtuves

Bendruomen? ,,Šlyninkos vandens mal?nas“ kvie?ia zarasiškius, rajono bendruomeni? narius – vaikus ir suaugusiuosius – ruoštis Užgav?n?ms bei išmokti pasigaminti kaukes. Vyksian?i? edukacini? užsi?mim? metu ,,Pasigamink Užgav?ni? kauk?“ bus galima išbandyti papj? maš? technik? bei susipažinti su Užgav?ni? tradicijomis.

Senov?s išmintis byloja, kad jei Užgav?ni? nešv?si, tais metais nuo nelaimi? neatsiginsi. O kaip gi šv?si be išskirtinio švent?s atributo – kauk?s. J? pasigaminti reikia taip, kad neb?tum pažintas bei atitiktum pasirinkto personažo charakter?. Senov?je kauk?s buvo gaminamos iš medžio, žievi?, seno kailio, v?liau – ir iš popieriaus. Šiandien išpopuliar?jo papj? maš? technika, kuria galima sukurti tradicini? Užgav?ni? personaž? – žydo, ?igono, ubago, daktaro, velnio, raganos, ožio, meškos ir kt. kaukes.

Bendruomen?je ,,Šlyninkos vandens mal?nas“ t?stiniai užsi?mimai vyks: vasario 9 (sekmadienis), 15 (šeštadienis) ir 22 dienomis (šeštadienis) nuo 11.00 val.

Edukacini? užsi?mim? metu dalyviai papj? maš? technika pasigamins pasirinkto personažo kauk?. Reikalingomis priemon?mis pasir?pins organizatoriai.

Laukiame J?s?!